Spádová školní oblast Čakoviček

Současná situace

Dovolte mi vás informovat ohledně novinek vztahujících se ke spádové školní oblasti pro Čakovičky.

Obec Čakovičky měla historicky podepsanou smlouvu o umisťování žáků prvního stupně s obcí Neratovice. Bohužel, vzhledem k velkému stavebnímu rozvoji v naší oblasti, byla obec Neratovice nucena tuto smlouvu vypovědět. V současné době nemá obec Neratovice smlouvu ani s žádnou jinou obcí.

Jednání

Na základě těchto skutečností jsme vyvolali jednání se zástupci Neratovic (s paní starostkou Lenkou Mrzílkovou a paní Michaelou Kučerovou, vedoucí odboru školství a vnějších vztahů).

Na této schůzce jsme byli ujištěni, že v letošním roce jsou děti z Čakoviček přijaty do základních škol II. a III.

Doprava

Vzhledem k tomu, že v současné době autobus linky 351 nejezdí kolem školy III., požádali jsme zástupce ROPID o změnu trasy ranního a po poledního autobusu. Změna je aktuálně přislíbena a budeme řešit výši nákladů.

Dlouhodobý výhled

Na jednání v Neratovicích jsme se shodli, že aktuální situace je z dlouhodobého hlediska neúnosná (předpokládá se další výstavba). Proto jsme se dohodli, že na příštím společném jednání starostů (v květnu), bude na program zařazen bod společného a koordinovaného postupu zasažených obcí v oblasti školství. Cílem je navýšit kapacity školních zařízení v Neratovicích tak, abychom současný problém v budoucnu minimalizovali.

5 Responses

  1. To chcete na jednání měnit zákon?? Zatím platí tento zákon, a nějaké smlouvy a pod co bylo podepsáno za Husáka je asi dávno za horizontem............viz: Ustanovení § 36 odst. 5 školského zákona plní žák povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má žák místo trvalého pobytu (dále jen "spádová škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu a žáky umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku.
    • Dobrý den, předně děkuji za Váš komentář. Pokud stojíte o věcnou diskuzi na tohle téma, velmi rád se s Vámi potkám a situaci znova a dopodrobna vysvětlím. V tom co píšete, je hned několik věcí, které se neshodují s realitou. Hezký den Tomáš Kutěj
  2. Z citovaného zákona (561/2004) vyplývá, že obec je povinna zajistit spádovou základní školu pro děti s trvalým pobytem v dané obci (§ 178, odst. 1). Tato povinnost by se dala vztáhnout na pana starostu. Je ale otázkou, jak toto na vedení obce vymoct. Nijak, to nelze. Jedná se tedy spíše o morální povinnost. Zásadní tedy bude jednání starostů z okolních obcí, ze kterého by se měl udělat zápis (byť se ho většinou všichni obávají) a výsledky tohoto jednání by měly být poskytnuty široké veřejnosti, aby rodiče věděli, co je čeká a nemine. Jednou z možností je vybudování nové ZŠ ve spolupráci všech dotčených obcí. S ohledem na reálnost tohoto řešení zejména z časového hlediska je toto řešení nerelevantní bohužel téměř pro všechny, kteří mají děti natož pro ty, které mají děti v MŠ. Z výše citovaného zákona upozorňuji na § 178, odst. 5, kde je uvedeno: „V rámci dopravní obslužnosti území kraje je kraj povinen zajistit dopravu do spádové školy a ze spádové školy, pokud vzdálenost spádové školy od místa trvalého pobytu žáka přesáhne 4 km“ – vzdálenost Čakoviček a Neratovic je 5 km, takže doporučuji se obrátit také na kraj a podpořit tím vyjednávání o zajištění dopravního spojení k ZŠ III v Neratovicích. Dále je tato informace poměrně důležitá pro další případná vyjednávání, protože není snadné dostat se z Čakoviček veřejnou dopravou do okolních obcí a co se týká financí, kraj by měl toto při splnění vzdálenosti „obec - ZŠ více než 4 km“ finančně zajistit.
  3. Dobrý den, dle mně dostupných informací bude na květnovém jednání starostů okolních obcí předmětem jednání mj. výstavba nové základní školy v Líbeznicích, resp. přístavba nové budovy. Zásadní informací je, kdy bude tato budova postavena, jakou bude mít kapacitu a kolik to bude stát. Každá obec bude muset (pokud bude chtít mít Líbeznice jako spádovou ZŠ) investovat do nové budovy nějaké finanční prostředky. Bylo by tedy minimálně vhodné, aby každá obec zjistila, kolik dětí (s trvalým pobytem v obci) má a v jakém věku. Tyto informace doslova leží na obecních úřadech. Na předmětném jednání by se tedy mělo projednávat kolik dětí v dané obci je, kolik by musela která obec přispět a jaký je reálný předpoklad příjmu dětí do ZŠ v Líbeznicích z jednotlivých obcí tak, aby byla taková investice každé obce smysluplná. Minimálně vhodné by tedy bylo, aby se starostové nakontaktovali předem a na jednání šli již s potřebnými informacemi a případně našli i jiné řešení. Dále se nabízí možnost přizvat na jednání zástupce ze Středočeského kraje, který by mohl být zdrojem informací a do budoucna také financí.
  4. Dobrý den, prosím o aktualizaci informací ve věci spádové základní školy pro obec Čakovičky. Děkuji, Martin Poprštein

Zanechte komentář