O obci

OBEC ČAKOVIČKY

Vzhledem k tomu, že stará „Kronika obce Čakovičky“ se do dnešního dne nenalezla, stále se snažím o minulosti obce něco vyhledat v muzeích, archívech či starých knihách. 

Čakovičky se nacházejí v Polabské nížině v okrese Mělník v kraji středočeském. Obec leží v nadmořské výšce 176 metrů (GPS souřadnice:  50°13'53.759 N,14°31'52.965 E). Katastrální výměra je 316 ha. První písemná zpráva pochází již z roku 1266.

Z historických podkladů (z knihy Brandejs nad Labem město, panství a okres, kterou v roce 1913 sepsal Dr. Justin V. Prášek) cituji:

Čakovice, pro rozdíl s Čakovici v okrese Karlínském obvykle i Čakovičky, ale naprosto nesprávně Malé Čakovice, držel roku 1496 Bartoloměj Bubna ze Všebořic, který se odtud psal na Čakovicích, načež spojeny s Jiřici.

V závětu svém roku 1580 odkazuje pan Mikuláš Vančura z Řehnic  svým dcerám ves celou Čakovice, které ji roku 1583 s Jiřici prodaly Jaroslavu Smiřickému ze Smiřic.

Kolem roku 1610 byl u Čakovic konec plotu, jímž bylo panství Brandejské vůkol obehnáno. O někdejších rybnících, Vokřínkem nade vsí a Slatinou, položeno při Jiřicích.

Mezi statky roku 1621 po Albrechtu Smiřickém zabranými jmenují se opět Čakovice.

V roce 1692 sem byl přeložen z Toušeňského dvora ovčín.

Původní - historická část obce má běžný vesnický charakter. Budování zemědělských usedlostí se datuje kolem roku 1617. Rozkládají se kolem návesního rybníčku a sestávaly se z několika zemědělských usedlostí s velkými vnitřními hospodářskými dvory a řady domků na severní straně. Obytné i hospodářské objekty jsou většinou přízemní se sedlovými či valbovými střechami, krytina je ve směs skládaná. Obec vždy měla charakter vesnice v zemědělsky využívané krajině vhodné pro pěstování řepy, z obilovin ječmen, o čemž svědčí dochované pozemkové mapy z let 1848. Další zástavba, která vycházela z původních statků a chalup se v minulosti vyvinula přestavbami a dostavbami na obytnou zástavbu s hospodářským zázemím. Vesnice se postupně rozrůstala podél komunikace III/2443  směrem k obci Nová Ves. Obytné objekty podél komunikace jsou na úzkých a dlouhých parcelách natěsnány do husté zástavby. Domky jsou většinou přízemní se sedlovými střechami. Komunikační napojení na okolní obce Zlonín – Jiřice a Kojetice – Nová Ves se od 19. století nezměnilo. Obec je vzdálena 4 kilometry od města Neratovice (správní obvod: Neratovice) – 5 kilometrů od města Kostelec nad Labem a 10 kilometrů od severního okraje Prahy.

V roce 1977 byla v objektu bývalé dvoutřídní základní školy zřízena škola mateřská.Původní - historická část obce má běžný vesnický charakter. Budování zemědělských usedlostí se datuje kolem roku 1617. Rozkládají se kolem návesního rybníčku a sestávaly se z několika zemědělských usedlostí s velkými vnitřními hospodářskými dvory a řady domků na severní straně. Obytné i hospodářské objekty jsou většinou přízemní se sedlovými či valbovými střechami, krytina je ve směs skládaná. Obec vždy měla charakter vesnice v zemědělsky využívané krajině vhodné pro pěstování řepy, z obilovin ječmen, o čemž svědčí dochované pozemkové mapy z let 1848. Další zástavba, která vycházela z původních statků a chalup se v minulosti vyvinula přestavbami a dostavbami na obytnou zástavbu s hospodářským zázemím. Vesnice se postupně rozrůstala podél komunikace III/2443  směrem k obci Nová Ves. Obytné objekty podél komunikace jsou na úzkých a dlouhých parcelách natěsnány do husté zástavby. Domky jsou většinou přízemní se sedlovými střechami. Komunikační napojení na okolní obce Zlonín – Jiřice a Kojetice – Nová Ves se od 19. století nezměnilo. Obec je vzdálena 4 kilometry od města Neratovice (správní obvod: Neratovice) – 5 kilometrů od města Kostelec nad Labem a 10 kilometrů od severního okraje Prahy.

V uplynulých letech provedl zřizovatel, kterým je obec Čakovičky, její rozsáhlou rekonstrukci a škola poskytuje kvalitní předškolní výchovu pro 45 dětí ve dvou třídách.

K největšímu rozvoji obce došlo v posledních letech, kdy byly vytvořeny nové obytné lokality pro izolované rodinné domky, které se postupně zastavují. Staví se solitérní domy s minimální plochou stavební parcely 800 až 1200 m2.  Na severní straně obce je to lokalita Fořt, na severovýchodní straně lokalita Slatiny. Nové rodinné domky v obou lokalitách se vyznačují různými, nesourodými architektonickými styly - objekty jsou přízemní, maximálně dvoupodlažní s různě tvarovanými, většinou sklonovými střechami. Obec má eminentní zájem na sjednocení stávající i budoucí zástavby pomocí funkčních a prostorových regulativů, zakotvených v územním plánu. V obci je 32 ulic.

Výstavba nových rodinných domů byla podpořena vybudováním kanalizační sítě, plynofikace a v roce 2008 výstavbou nové čistírny odpadních vod. V roce 2014 byla započata třetí etapa výstavby 59 rodinných domů firmou PMAX.

V současné době má obec hlavní význam jako lokalita trvalého bydlení, dobře dopravně napojená na Prahu (zaměstnání, nákupní střediska) i na místní spádová střediska – Neratovice, Mělník, Líbeznice (občanská vybavenost, zdravotnictví, školství). Hromadná doprava je zastoupena příměstskou autobusovou dopravou.

Plochy s hodnotnou zelení se dochovaly pouze v severní části území a to na plochách, které nebyly vhodné pro zemědělskou činnost. Na západní straně obce byly v minulosti v polích dvě samoty (nyní už jen jedna). Při silnici na Zlonín vznikla zóna nerušící výroby a služeb - objekt na výrobu polystyrénu Styrotrade – při rozšiřování objektu byla 1 samota zbourána.

Na východní straně rybníku jsou plochy veřejné zeleně se vzrostlými stromy, je zde Památník padlých v I. světové válce, na ostrůvku zeleně zvonička. Obec zde zřídila plochy pro oddech a hřiště pro malé děti. V návaznosti na vodní tok jsou navrženy plochy pro veřejnou zeleň s rekreační a oddychovou funkcí - pro sport a hromadnou rekreaci.

Bývalé fotbalové hřiště bylo v rámci restitucí vráceno původnímu majiteli a provedena parcelace pro RD. Obec tak ztratila větší sportovní plochu.

Při silnici ve směru na Kojetice je restaurace Švejk t. č. mimo provoz, zastávka autobusu PID a veřejný telefonní automat. Na zeleném ostrůvku se stromy – vznikl tak malý návesní prostor. Nachází se zde také malá prodejna smíšeného zboží.

Počet podnikajících fyzických osob a podnikatelských subjektů v místě se mění a pohybuje v řádu desítek. Na západní straně obce jsou stávající plochy nejvýznamnějšího podnikatelského subjektu v obci - česká rodinná firma Styrotrade, a.s. Od roku 2000, kdy působí na trhu, prošla dynamickým rozvojem a zařadila se mezi největší výrobce polystyrenu v České republice. Styrotrade -výroba polystyrénu. Plochy pro nerušící výrobu a plochy pro obytnou zástavbu odděluje bezpečnostní pásmo VTL plynovodu, kde jsou preferovány zelené plochy, přípustné jsou zahrady ze strany obytné zástavby a zpevněné plochy ze strany výrobních ploch.

Současná obec je členem Regionu Povodí Mratínského potoka. Toto sdružení bylo založeno k ochraně společných zájmů a zmnožení sil i prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem každou účastnickou obec.

Společenský život ve vesnici je poměrně bohatý. K oblíbeným akcím patří Masopustní průvod, dětský den, rybářské závody, různorodé sportovní závody a soutěže. Na jejich pořádání se podílí: sbor dobrovolných hasičů, sportovní klub, obecní úřad, dobrovolníci z řad občanů a řada právnických osob z vesnice.

Vývoj počtu obyvatel v Čakovičkách - v roce 2015 zde žilo 540 obyvatel

vývoj počtu obyvatel

 

Zpracovala: Jaroslava Řezáčová - kronikářka obce/2015