Zastupitelstvo, komise

ZASTUPITELSTVO, KOMISE

Ve volebním období 2022 – 2026 má zastupitelstvo obce 7 členů, které pracuje v tomto složení:

Starosta obce
Karel Tomášek

Místostarosta obce
Miloš Buriánek

Členové zastupitelstva
prof .Ing. Zbyšek Pavlík Ph.D.
Václav Landsinger
Michal Morávek
Ing. Milan Horák
Lucie Cibulková

Finanční výbor
Předseda: Václav Landsinger
Členové:
Lubomír Vochyán
Ing. Milan Horák

Kontrolní výbor
Předseda: Michal Morávek
Členové:
Kristýna Mirvaldová
Ota Kovařík

Stavební komise
Předseda: Jiří Studnička
Členové:
prof. Ing. Zbyšek Pavlík Ph.D.
Jiří Růžička

Komise pro občanské záležitosti
Jana Doubková
Kristýna Mirvaldová
Lucie Limportová
Lucie Cibulková
Pavel Doksanský

Zastupitelstvo se schází podle potřeby, nejméně jedenkrát za 2 měsíce a jedná na základě schváleného jednacího řádu. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná, k platnému usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jeho členů. O průběhu jeho zasedání se pořizuje zápis, jehož součástí je usnesení, které je k nahlédnutí na OÚ.
Pravomoci vyhrazené zastupitelstvu jsou definovány v § 84 a § 85 zákona o obcích. Zastupitelstvo rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce, v přenesené působnosti jen pokud tak stanoví zákon. Zastupitelstvo vydává obecně závazné vyhlášky, kterými může ukládat povinnosti v samostatné působnosti.