Rybník Čakovičky

» PROJEKT   Revitalizace obecní nádrže - Čakovičky

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií — NextGenerationEU v rámci programu Ministerstva zemědělství 129 390 "Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádrží — 2. etapa".

» HLAVNÍ CÍL   Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu. Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích.

» PŘÍJEMCE DOTACE   Obec Čakovičky
» ZÁMĚR   Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu
» ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE   Axiom Engineering s.r.o.
» DODAVATEL   HÁJEK I.S.
» MÍSTO REALIZACE   pozemky p.č. 58, 482/1 vše k.ú. Čakovičky
» CELKOVÉ NÁKLADY   3 224 125,- Kč
» DOTACE   1 341 000,- Kč
» TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE   15.8.2022
» CÍL AKCE (PROJEKTU)   ODBAHNĚNÍ RYBNÍKA, PROVEDENÍ REKONSTRUKCE A UDRŽOVACÍCH PRACÍ STÁVAJÍCÍ VODNÍ NÁDRŽE A TÍM POSÍLIT EKOLOGICKOU, ESTETICKOU A KRAJINÁŘSKO - KULTURNÍ FUNKCI VODNÍ NÁDRŽE, REVITALIZACE ZELENĚ.

Stav před realizací

Stav během realizace

Stav po realizaci