Historie obce

Z historických podkladů (z knihy Brandejs nad Labem město, panství a okres, kterou v roce 1913 sepsal Dr. Justin V. Prášek) cituji:

Čakovice, pro rozdíl s Čakovici v okrese Karlínském obvykle i Čakovičky, ale naprosto nesprávně Malé Čakovice, držel roku 1496 Bartoloměj Bubna ze Všebořic, který se odtud psal na Čakovicích, načež spojeny s Jiřici. V závětu svém roku 1580 odkazuje pan Mikuláš Vančura z Řehnic  svým dcerám ves celou Čakovice, které ji roku 1583 s Jiřici prodaly Jaroslavu Smiřickému ze Smiřic. Kolem roku 1610 byl u Čakovic konec plotu, jímž bylo panství Brandejské vůkol obehnáno. O někdejších rybnících, Vokřínkem nade vsí a Slatinou, položeno při Jiřicích. Mezi statky roku 1621 po Albrechtu Smiřickém zabranými jmenují se opět Čakovice. V roce 1692 sem byl přeložen z Toušeňského dvora ovčín.

Původní - historická část obce má běžný vesnický charakter. Budování zemědělských usedlostí se datuje kolem roku 1617. Rozkládají se kolem návesního rybníčku a sestávaly se z několika zemědělských usedlostí s velkými vnitřními hospodářskými dvory a řady domků na severní straně. Obytné i hospodářské objekty jsou většinou přízemní se sedlovými či valbovými střechami, krytina je ve směs skládaná. Obec vždy měla charakter vesnice v zemědělsky využívané krajině vhodné pro pěstování řepy, z obilovin ječmen, o čemž svědčí dochované pozemkové mapy z let 1848. Další zástavba, která vycházela z původních statků a chalup se v minulosti vyvinula přestavbami a dostavbami na obytnou zástavbu s hospodářským zázemím. Vesnice se postupně rozrůstala podél komunikace III/2443 směrem k obci Nová Ves. Obytné objekty podél komunikace jsou na úzkých a dlouhých parcelách natěsnány do husté zástavby. Domky jsou většinou přízemní se sedlovými střechami. Komunikační napojení na okolní obce Zlonín – Jiřice a Kojetice – Nová Ves se od 19. století nezměnilo. Obec je vzdálena 4 kilometry od města Neratovice (správní obvod: Neratovice) – 5 kilometrů od města Kostelec nad Labem a 10 kilometrů od severního okraje Prahy.

V roce 1977 byla v objektu bývalé dvoutřídní základní školy zřízena škola mateřská. V uplynulých letech provedl zřizovatel, kterým je obec Čakovičky, její rozsáhlou rekonstrukci a škola poskytuje kvalitní předškolní výchovu pro 45 dětí ve dvou třídách.

K největšímu rozvoji obce došlo v posledních letech, kdy byly vytvořeny nové obytné lokality pro izolované rodinné domky, které se postupně zastavují - viz Současnost obce.

» Vývoj počtu obyvatel v Čakovičkách