Zastupitelstvo

Ve volebním období 2022 – 2026 má zastupitelstvo obce 7 členů, které pracuje v tomto složení.

Starosta obce

Karel Tomášek

Místostarosta obce

Miloš Buriánek

Členové zastupitelstva

prof. Ing. Zbyšek Pavlík Ph.D.
Václav Landsinger
Ing. Michal Morávek
Ing. Milan Horák
Lucie Cibulková

Finanční výbor

Předseda: Václav Landsinger
Členové: Lubomír Vochyán, Ing. Milan Horák

Kontrolní výbor

Předseda: Ing. Michal Morávek
Členové: Kristýna Mirvaldová, Ota Kovařík

Stavební komise

Předseda: Jiří Studnička
Členové: prof. Ing. Zbyšek Pavlík Ph.D., Jiří Růžička

Komise pro občanské záležitosti

Členové: Zdeňka Lapková, Kristýna Mirvaldová, Lucie Limportová, Pavel Doksanský

Zastupitelstvo se schází podle potřeby, nejméně jedenkrát za 2 měsíce a jedná na základě schváleného jednacího řádu. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná, k platnému usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jeho členů. O průběhu jeho zasedání se pořizuje zápis, jehož součástí je usnesení, které je k nahlédnutí na OÚ.

Pravomoci vyhrazené zastupitelstvu jsou definovány v §84 a §85 zákona o obcích. Zastupitelstvo rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce, v přenesené působnosti jen pokud tak stanoví zákon. Zastupitelstvo vydává obecně závazné vyhlášky, kterými může ukládat povinnosti v samostatné působnosti.