Současnost obce

K největšímu rozvoji obce došlo v posledních letech, kdy byly vytvořeny nové obytné lokality pro izolované rodinné domky, které se postupně zastavují. Staví se solitérní domy s minimální plochou stavební parcely 800 až 1200 m2. Na severní straně obce je to lokalita Fořt, na severovýchodní straně lokalita Slatiny. Nové rodinné domky v obou lokalitách se vyznačují různými, nesourodými architektonickými styly - objekty jsou přízemní, maximálně dvoupodlažní s různě tvarovanými, většinou sklonovými střechami. Obec má eminentní zájem na sjednocení stávající i budoucí zástavby pomocí funkčních a prostorových regulativů, zakotvených v územním plánu. V obci je 32 ulic.

Výstavba nových rodinných domů byla podpořena vybudováním kanalizační sítě, plynofikace a v roce 2008 výstavbou nové čistírny odpadních vod. V roce 2014 byla započata třetí etapa výstavby 59 rodinných domů firmou PMAX.

V současné době má obec hlavní význam jako lokalita trvalého bydlení, dobře dopravně napojená na Prahu (zaměstnání, nákupní střediska) i na místní spádová střediska – Neratovice, Mělník, Líbeznice (občanská vybavenost, zdravotnictví, školství). Hromadná doprava je zastoupena příměstskou autobusovou dopravou.

Plochy s hodnotnou zelení se dochovaly pouze v severní části území a to na plochách, které nebyly vhodné pro zemědělskou činnost. Na západní straně obce byly v minulosti v polích dvě samoty (nyní už jen jedna). Při silnici na Zlonín vznikla zóna nerušící výroby a služeb - objekt na výrobu polystyrénu Styrotrade – při rozšiřování objektu byla 1 samota zbourána.

Na východní straně rybníku jsou plochy veřejné zeleně se vzrostlými stromy, je zde Památník padlých v I. světové válce, na ostrůvku zeleně zvonička. Obec zde zřídila plochy pro oddech a hřiště pro malé děti. V návaznosti na vodní tok jsou navrženy plochy pro veřejnou zeleň s rekreační a oddychovou funkcí - pro sport a hromadnou rekreaci.

Bývalé fotbalové hřiště bylo v rámci restitucí vráceno původnímu majiteli a provedena parcelace pro RD. Obec tak ztratila větší sportovní plochu.

Při silnici ve směru na Kojetice je restaurace Švejk t. č. mimo provoz, zastávka autobusu PID a veřejný telefonní automat. Na zeleném ostrůvku se stromy – vznikl tak malý návesní prostor. Nachází se zde také malá prodejna smíšeného zboží.

Počet podnikajících fyzických osob a podnikatelských subjektů v místě se mění a pohybuje v řádu desítek. Na západní straně obce jsou stávající plochy nejvýznamnějšího podnikatelského subjektu v obci - česká rodinná firma Styrotrade, a.s. Od roku 2000, kdy působí na trhu, prošla dynamickým rozvojem a zařadila se mezi největší výrobce polystyrenu v České republice. Plochy pro nerušící výrobu a plochy pro obytnou zástavbu odděluje bezpečnostní pásmo VTL plynovodu, kde jsou preferovány zelené plochy, přípustné jsou zahrady ze strany obytné zástavby a zpevněné plochy ze strany výrobních ploch.

Současná obec je členem Regionu Povodí Mratínského potoka. Toto sdružení bylo založeno k ochraně společných zájmů a zmnožení sil i prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem každou účastnickou obec.

Společenský život ve vesnici je poměrně bohatý. K oblíbeným akcím patří Masopustní průvod, dětský den, rybářské závody, různorodé sportovní závody a soutěže. Na jejich pořádání se podílí: sbor dobrovolných hasičů, sportovní klub, obecní úřad, dobrovolníci z řad občanů a řada právnických osob z vesnice.