Současnost obce

K největšímu rozvoji obce došlo v posledních letech, kdy byly vytvořeny nové obytné lokality pro izolované rodinné domky, které se postupně zastavují. Staví se solitérní domy s minimální plochou stavební parcely 800 až 1200 m2. Na severní straně obce je to lokalita Fořt, na severovýchodní straně lokalita Slatiny. Nové rodinné domky v obou lokalitách se vyznačují různými, nesourodými architektonickými styly - objekty jsou přízemní, maximálně dvoupodlažní s různě tvarovanými, většinou sklonovými střechami. Obec má eminentní zájem na sjednocení stávající i budoucí zástavby pomocí funkčních a prostorových regulativů, zakotvených v územním plánu. V obci je 32 ulic.

Výstavba nových rodinných domů byla podpořena vybudováním kanalizační sítě, plynofikace a v roce 2008 výstavbou nové čistírny odpadních vod. V roce 2014 byla započata třetí etapa výstavby 59 rodinných domů firmou PMAX.

V současné době má obec hlavní význam jako lokalita trvalého bydlení, dobře dopravně napojená na Prahu (zaměstnání, nákupní střediska) i na místní spádová střediska – Neratovice, Mělník, Líbeznice (občanská vybavenost, zdravotnictví, školství). Hromadná doprava je zastoupena příměstskou autobusovou dopravou.

Plochy s hodnotnou zelení se dochovaly pouze v severní části území a to na plochách, které nebyly vhodné pro zemědělskou činnost. Na západní straně obce byly v minulosti v polích dvě samoty (nyní už jen jedna). Při silnici na Zlonín vznikla zóna nerušící výroby a služeb - objekt na výrobu polystyrénu Styrotrade – při rozšiřování objektu byla 1 samota zbourána.

Na východní straně rybníku jsou plochy veřejné zeleně se vzrostlými stromy, je zde Památník padlých v I. světové válce, na ostrůvku zeleně zvonička. Obec zde zřídila plochy pro oddech a hřiště pro malé děti. V návaznosti na vodní tok jsou navrženy plochy pro veřejnou zeleň s rekreační a oddychovou funkcí - pro sport a hromadnou rekreaci.

Bývalé fotbalové hřiště bylo v rámci restitucí vráceno původnímu majiteli a provedena parcelace pro RD. Obec tak ztratila větší sportovní plochu.

Při silnici ve směru na Kojetice je restaurace Švejk t. č. mimo provoz, zastávka autobusu PID. Na zeleném ostrůvku se stromy – vznikl tak malý návesní prostor. Nachází se zde také malá prodejna smíšeného zboží.

Počet podnikajících fyzických osob a podnikatelských subjektů v místě se mění a pohybuje v řádu desítek. Na západní straně obce jsou stávající plochy nejvýznamnějšího podnikatelského subjektu v obci - česká rodinná firma Styrotrade, a.s. Od roku 2000, kdy působí na trhu, prošla dynamickým rozvojem a zařadila se mezi největší výrobce polystyrenu v České republice. Plochy pro nerušící výrobu a plochy pro obytnou zástavbu odděluje bezpečnostní pásmo VTL plynovodu, kde jsou preferovány zelené plochy, přípustné jsou zahrady ze strany obytné zástavby a zpevněné plochy ze strany výrobních ploch.

Současná obec je členem Regionu Povodí Mratínského potoka. Toto sdružení bylo založeno k ochraně společných zájmů a zmnožení sil i prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem každou účastnickou obec.

Společenský život ve vesnici je poměrně bohatý. K oblíbeným akcím patří Masopustní průvod, dětský den, rybářské závody, různorodé sportovní závody a soutěže. Na jejich pořádání se podílí: spolek dobrovolných hasičů, sportovní klub, obecní úřad, dobrovolníci z řad občanů a řada právnických osob z vesnice.