Povinné informace

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

(podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu podle § 5 odst. 1 a 2 zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím)

Na následující stránce najdete povinně zveřejňované údaje obce Čakovičky.

Obsah

 1. Oficiální název
 2. Důvod a způsob založení
 3. Organizační struktura
 4. Kontaktní spojení
 5. Případné platby lze poukázat
 6. IČO
 7. DIČ
 8. Dokumenty
 9. Žádost o informace
 10. Příjem žádostí a další podání
 11. Opravné prostředky
 12. Formuláře
 13. Návody na řešení nejrůznějších životních situací
 14. Předpisy
 15. Úhrady za poskytování informací
 16. Licenční smlouvy
 17. Výroční zpráva podle zákona 106/1999 Sb.
 18. Informace o zpracovávaných osobních údajích dle zákona č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů

1. Oficiální název

Obec Čakovičky


2. Důvod a způsob založení

Důvod a způsob založení povinného subjektu jsou dány zákonem č. 128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení), ve kterém jsou stanoveny podmínky pro činnost obce i obecního úřadu.

Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen katastrálními hranicemi obce.

Obec je veřejnoprávní korporací, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Obec spravuje svoje záležitosti samostatně /tzv. samostatná působnost – Hlava II., § 35 zákona č. 128/2000 Sb./

Obec má svůj majetek a finanční zdroje a hospodaří s nimi samostatně podle podmínek stanovených zvláštním zákonem. Obec hospodaří podle sestaveného rozpočtu.

Obec vykonává v rozsahu stanoveném zvláštními zákony státní správu /tzv. přenesenou působnost – Hlava III., § 61 zákona č. 128/2000 Sb./


3. Organizační struktura

Obec zastupuje a jejím jménem jedná starosta v době nepřítomnosti ho zastupuje místostarosta.

Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci obecního úřadu. Obecní úřad není dělen na jednotlivé odbory.

Obec se řídí při své činnosti zákonem č. 128/2000 Sb. O obcích, ve znění pozdějších předpisů.
tvoří v době nepřítomnosti zastupuje místostarosta. Obecní úřad není dělen na jednotlivé odbory.

Vyřizované záležitostí pro občany:

 • evidence obyvatel, hlášení k trvalému pobytu,
 • příjem písemných žádostí, stížností, podnětů a pošty,
 • výběr poplatků podle platné obecně závazné vyhlášky obce zajišťuje správce poplatku, kterým je Obecní úřad Čakovičky

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Obec Čakovičky je zřizovatelem příspěvkové organizace:
Mateřská škola Čakovičky, se sídlem Kojetická 32, 250 63 Čakovičky, okr. Mělník


4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obec Čakovičky, Kojetická 32, 250 63 Čakovičky

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Čakovičky, Kojetická 32, 250 63 Čakovičky

4.3 Úřední hodiny

Czech POINT + podatelna
Pondělí 08:00 – 12:00 14:00 – 17:00
Středa 08:00 – 12:00 14:00 – 17:00
Mimo tyto hodiny si lze sjednat schůzku telefonicky

4.4 Telefonní čísla

Telefon: 315 68 22 86
Mobil: 725 021 825

4.5 Čísla faxu

Ne

4.6 Adresa internetové stránky

www.cakovicky.cz

4.7 Elektronické adresy obce a úřadu:

obec@cakovicky.cz

4.8 Další elektronické adresy

Datová schránka: hy2b5tw


5. Případné platby lze poukázat

Česká spořitelna a.s., pobočka Neratovice, číslo účtu: 490495359 / 0800

5.1  Variabilní symbol pro poplatkové platby občanů je stanoven v tomto formátu:

25063XXXX - kdy - první tři x – jsou číslo popisné domu ve formátu např. 047, 258; nebo 000 při rekreačním objektu a - poslední x – je účel poplatku, který je stanoven takto:

1 – poplatek za komunální odpad,
2 – poplatek za psa,
3 – poplatek za užívání veřejného prostranství,
4 – poplatek za provoz veřejných automatů

5.2  Variabilní symbol pro poplatkové platby za informace podle z.č. 106

Variabilní symbol pro poplatkové platby za informace podle z.č. 106 je stanoven v tomto formátu: 250630106.

5.3 Platba v hotovosti v pokladně obecního úřadu

Platba v hotovosti v pokladně obecního úřadu (pondělí a středa 8:00 – 12:00 hod, 14:00 – 17:00 hod.)


6. IČO

00640115


7. DIČ

CZ00640115


8. Dokumenty

8.1. Seznam hlavních dokumentů

Obec Čakovičky - obecně závazné vyhlášky = viz web stránky obce
Obec Čakovičky - dokumenty zastupitelstva = viz web stránky obce

8.2. Rozpočet

Obec Čakovičky - rozpočtové dokumenty =viz web stránky obce


9. Žádost o informace

9.1 Běžné informace lze získat

Běžné informace lze získat na obecním úřadě osobní návštěvou , telefonicky, elektronicky.

9.2 Informace podle zákona č. 106

Informace podle zákona č. 106 podávejte na příslušném formuláři zde.

9.3 Informace se v obci zveřejňují těmito způsoby

na úřední desce obecního úřadu
na elektronické úřední desce
prostřednictvím internetu na registrované elektronické adresy
prostřednictvím SMS rozeslaných na registrovaná telefonní čísla
prostřednictvím periodika NAŠEČAKOVIČKY


10. Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí, stížností, podnětů apod., je v podatelně nebo u starosty na obecním úřadě v úředních hodinách.

Příjem je rovněž realizován pomocí elektronické pošty na adresy:             obec@cakovicky.cz

Tato elektronická adresa je určena pro příjem zpráv doručovaných Obecnímu úřadu Čakovičky, kromě zasílání oznámení podle nařízení vlády č. 495/2004 Sb..

            Na ústní žádost poskytne obecní úřad v jednoduchých záležitostech ústní informaci. Ústně podaná žádost však nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení.

            Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo ji žadatel nepovažuje za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

            Z písemné žádosti musí být jednoznačně zřejmé:

a) komu je určena
b) kdo ji podává

(Fyzická osoba uvede jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo a adresu.)

            Písemná žádost

a) musí být srozumitelná
b) musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována
c) nesmí být formulována příliš obecně.

Všechny žádosti a jiná podání by měla být v písemné formě opatřena vlastnoručním podpisem, a pokud nejsou podána osobně, nebo druhou osobou na obecním úřadě, je možné tyto zaslat poštou na adresu obecního úřadu.

Termíny pro vyřízení:

úplné žádosti - obecní úřad poskytne žádanou informaci do 30 dnů,

je-li žádost neúplná, obecní úřad vyzve do 15 dnů žadatele o doplnění žádosti, toto musí žadatel provést do 30 dnů. Pokud tak neučiní, obecní úřad vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti,

v případě, že se požadované informace nevztahují k působnosti obecního úřadu, žádost se odloží a tato skutečnost se sdělí do 15 dnů žadateli.

 Rozhodnutí ve správním řízení obec vydá:

 • jestliže občan na výzvu obecního úřadu svoji žádost nedoplnil nebo neupřesnil
 • jestliže obecní úřad žádosti buď zčásti, nebo zcela nevyhoví

Rozhodnutí vydá obecní úřad ve lhůtě pro vyřízení žádosti a doručuje se do vlastních rukou žadatele.


11. Opravné prostředky

1.1. Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu ve správním řízení

Odvolání se podávají prostřednictvím obecního úřadu a to ve lhůtě 15 dnů za podmínek stanovených ve správním řádu.
Proti opatření, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná zastupitelstvo obce nebo starosta.

11.2 Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce

Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce v přenesené i samostatné působnosti se podávají prostřednictvím obecního úřadu a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
Proti opatřením zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Praha, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.
Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.
Speciální formulář pro podávání opravných prostředků není vydán.

11.3 Přezkum obecně závazné vyhlášky obce

Odporuje-li obecně závazná vyhláška obce zákonu, vyzve krajský úřad obec ke zjednání nápravy. Nezjedná-li obec nápravu do 30 dnů od doručení výzvy, navrhne krajský úřad Ministerstvu vnitra pozastavení účinnosti této obecně závazné vyhlášky. O tomto návrhu vyrozumí krajský úřad starostu obce.
Ministerstvo vnitra přezkoumá návrh krajského úřadu, a shledá-li, že obecně závazná vyhláška obce je v rozporu se zákonem, rozhodne o pozastavení její účinnosti. Ministerstvo vnitra pozastaví účinnost obecně závazné vyhlášky obce v případě jejího rozporu se zákonem i bez návrhu krajského úřadu, pokud není takový podán do 30 dnů ode dne účinnosti obecně závazné vyhlášky obce.

Rozhodnutí Ministerstva vnitra o pozastavení účinnosti obecně závazné vyhlášky nabývá právní moci dnem doručení jeho písemného vyhotovení obecnímu úřadu.
Ministr vnitra podá nejpozději do 15 dnů od pozastavení účinnosti obecně závazné vyhlášky obce návrh na její zrušení Ústavnímu soudu. Jestliže Ústavní soud tento návrh odmítne, zamítne nebo řízení zastaví, rozhodnutí Ministerstva vnitra o pozastavení účinnosti obecně závazné vyhlášky obce pozbývá platnosti dnem, kdy rozhodnutí Ústavního soudu nabude právní moci.

Zjedná-li zastupitelstvo obce nápravu před rozhodnutím Ústavního soudu o návrhu podle předchozího odstavce, Ministerstvo vnitra své rozhodnutí o pozastavení účinnosti obecně závazné vyhlášky obce zruší do 15 dnů od doručení usnesení příslušného orgánu obce o zjednání nápravy Ministerstvu vnitra.

11.4 Přezkum usnesení, rozhodnutí nebo opatření orgánu obce

a) Je-li usnesení, rozhodnutí nebo opatření orgánu obce v přenesené i samostatné působnosti v rozporu se zákonem nebo jiným právním předpisem a nejde-li o obecně závaznou vyhlášku obce, vyzve krajský úřad město ke zjednání nápravy. Nezjedná-li obec nápravu do 30 dnů od doručení výzvy, navrhne krajský úřad Ministerstvu vnitra pozastavení účinnosti takového usnesení, rozhodnutí nebo opatření orgánu města v samostatné působnosti. O tomto návrhu uvědomí krajský úřad starostu obce.

b) Ministerstvo vnitra přezkoumá návrh krajského úřadu, a shledá-li, že usnesení, rozhodnutí nebo opatření orgánu obce v přenesené i samostatné působnosti je v rozporu se zákonem nebo jiným právním předpisem, rozhodne o pozastavení jeho výkonu. Ministerstvo vnitra pozastaví výkon usnesení, rozhodnutí nebo opatření orgánu obce v samostatné působnosti pro rozpor se zákonem nebo jiným právním předpisem i bez návrhu krajského úřadu, pokud není takový návrh podán do 30 dnů od jeho schválení příslušným orgánem obce.

c) Není-li proti rozhodnutí Ministerstva vnitra podle předchozího odstavce podán rozklad, podá ministr vnitra do 15 dnů od uplynutí lhůty pro podání rozkladu příslušnému soudu návrh na zrušení usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu obce. Je-li proti rozhodnutí Ministerstva vnitra podle předchozího odstavce podán rozklad, podá ministr vnitra takový návrh soudu do 15 dnů ode dne rozhodnutí o rozkladu. Zamítne-li soud tento návrh, rozhodnutí Ministerstva vnitra o pozastavení výkonu usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření pozbývá platnosti dnem, kdy rozhodnutí soudu nabude právní moci.

d) Zjedná-li příslušný orgán města nápravu před rozhodnutím soudu o návrhu podle předchozího odstavce, Ministerstvo vnitra své rozhodnutí o pozastavení účinnosti usnesení, rozhodnutí nebo opatření orgánu obce zruší do 15 dnů od doručení usnesení příslušného orgánu obce o zjednání nápravy Ministerstvu vnitra.

e) Ustanovení prvních tří odstavců se nepoužijí v případech porušení právních předpisů občanského, obchodního a pracovního práva.

11.5 Informace veřejnosti o opravných opatřeních dle bodů 2 a 3.

Pozastaví-li Ministerstvo vnitra účinnost obecně závazné vyhlášky obce nebo výkon usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření obce v přenesené i samostatné působnosti, vyvěsí město toto rozhodnutí Ministerstva vnitra neprodleně na úřední desce obecního úřadu po dobu 15 dnů. Totéž platí o nálezu Ústavního soudu.
11.6 Přezkum nařízení obce
Při výkonu přenesené působnosti vydává obec „nařízení obce“. Odporuje-li nařízení obce zákonu, je postup při opravném prostředku obdobný jako v bodě 2 výše.

11.7 Opravné prostředky proti rozhodnutí dle zákona č. 106/1999 Sb.

a) Proti rozhodnutí obecního úřadu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v § 15 odst. 4 (jestliže obecní úřad ve lhůtě pro vyřízení žádosti neposkytl informace či nevydal rozhodnutí). Odvolání se podává u obecního úřadu.

b) O odvolání proti rozhodnutí obecního úřadu, které se týká informací ve věcech samostatné působnosti města, rozhoduje o odvolání zastupitelstvo obce, ve věcech přenesené působnosti rozhoduje o odvolání krajský úřad.

c) Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem. Jestliže v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil; za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání.

d) Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona (zákon č. 150/2002 Sb. soudní řád správní).


12. Formuláře

Elektronické formuláře - viz web stránky obce

 • evidenční karta psa
 • žádost o povolení kácení mimo les
 • žádost o informace podle zákona č. 106/1996

13. Návody na řešení nejrůznějších životních situací

Životní situace zde: http://portal.gov.cz/portal/obcan/


14. Předpisy

14.1. Nejdůležitější používané předpisy

Seznam předpisů, podle kterých se obecní úřad nejčastěji řídí a rozhoduje:

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
zákon č. 500/2004 Sb. o správním řízení
zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu

14.2 Obecně závazné vyhlášky obce – platné v roce 2020:

Vyhláška o vyhlášení závazné části územního plánu obce Čakovičky č. 2/2005
Vyhláška o veřejném pořádku č. 1/2006
Požární řád obce č. 01/2009
Vyhláška o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí č. 02/2012
Vyhláška o nočním klidu č. 01/2016
Vyhláška o regulaci provozování loterií a jiných podobných her č. 2/2016
Vyhláška o místním poplatku ze psů č. 1/2019
Vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č. 2/2019
Vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství č. 3/2019
Vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Čakovičky č. 4/2019

Platné obecně závazné vyhlášky – viz web obce

14.2. Vydané právní předpisy

Neuvedeno


15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Jednostránková kopie nebo výpis formátu A4 - 2,-Kč
Oboustranná kopie nebo výpis formátu A4 - 3,-Kč
Jednostránková kopie formátu A3 - 4- Kč
Oboustranná kopie formátu A3 - 6,- Kč
Jedna strana A4 z tiskárny PC 4,- Kč
CD nosič 15,- Kč
DVD nosič 20,- Kč
Poštovné dle sazebníku České pošty.

Pokud se bude jednat o informaci, jejíž vyhledání je časově náročné, bude žadateli účtována cena 200,-Kč za každou započatou hodinu práce. V tomto případě bude žadatel o výši úhrady informován předem a požadovaná informace se poskytne až po zaplacení
poplatku.

Sazebník poplatků za služby poskytované obecním úřadem - viz web obce

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací

Neuvedeno


16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

Obec nedisponuje vzory licenčních smluv.

16.2 Výhradní licence

Žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zák. 106/1999 Sb. nebyly poskytnuty.


17. Výroční zpráva podle zákona 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2019 ke stažení: Výroční zpráva obce za r. 2019

Za rok 2019:
a) počet podaných žádostí o informace

byly podány 2 písemně - samostatně formulované dotazy
pokud jsou podané ústní nebo telefonické žádosti o poskytnutí informace vyřízeny bezprostředně s žadatelem ústní formou, nejsou evidovány a není uplatňován žádný poplatek.

Počet těchto žádostí není dle ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění součástí výroční zprávy o poskytnutí informací.

1) počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti
- nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí
- nebylo podáno odvolání

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení
- nebyl žádný rozsudek ani nebyly vynaloženy náklady ve smyslu tohoto ustanovení

d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence
- nebyly poskytnuty výhradní licence

e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení
- nebyla podána žádná stížnost

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona
- další informace nejsou


18. Informace o zpracovávaných osobních údajích dle zákona č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů

Povinné zveřejnění informací o zpracovávaných osobních údajích dle zákona č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů
Obecní úřad Čakovičky, jakožto správce osobních údajů zpracovává údaje řady subjektů, zejména osob s trvalým pobytem na území obce, vlastních zaměstnanců a dodavatelů obce, Obec může zpracovávat osobní údaje dalších osob, které s ní přijdou do kontaktu, např. žadatel o informace pole zákona o svobodném přístupu k informacím, příp. na základě veřejného či oprávněného zájmu obce.
|Zpracované údaje zahrnují zejména jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, e-mail, tel. číslo, číslo občanského průkazu/cestovního dokladu, pohlaví nebo rodinný stav.
Účelem zpracování je vyřizování a zpracování agendy obecního úřadu, zejména vedení evidence obyvatel, vedení stálého seznamu voličů, vedení spisové služby, agenda místních poplatků, vodné/stočné, zpracování písemností dle stavebního zákona, agenda Czech Point, vyřizování žádostí o informace, vyřizování podnětů občanů, žádostí, stížností, petic, smluvní vztahy.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu, která je po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním řádem nebo uvedenou v textu souhlasu, případně po dobu trvání smlouvy.
V souvislosti se zpracováním osobních údajů má subjekt údajů právo na přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, příp. uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle GDPR.

Subjekt může podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů,
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, https://www.uoou.cz, posta@uoou.cz.

Správce ustanovil pověřence pro ochranu osobních údajů – kontaktní údaje:
Václav Semián,
Záboří 322
277 41 Kly, okr. Mělník
e-mail: ucetniproobce@seznam.cz
tel.: 775 681 435