Místní poplatky

» Cena vody a likvidace odpadní vody
» Poplatek za odvoz a likvidaci komunálního odpadu
» Poplatek ze psů
» Biologický odpad
» Místní poplatky za užívání veřejného prostranství

Cena vody a likvidace odpadní vody

Dodavatel má právo na úplatu za dodávku pitné vody a likvidaci odpadních vod (dále jen "vodné stočné") Vodné a stočné je cenou za pitnou vodu a za službu spojenou s jejím dodáním a cenou za likvidaci odpadních vod. O cenách vodného a stočného rozhoduje dodavatel v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy regulující cenu vodného a stočného.

Stočné je úplata za vodu odváděnou veřejnou kanalizací, tj. za odvedení (odkanalizování) odpadní vody a její čištění. Paušální poplatek se platí ročně, a to za každou osobu bydlící v rodinném domku, bytovém domu, ubytovně atd. Tato služba se platí bez závislosti na trvalém pobytu. Každý majitel nemovitosti je povinen nahlásit počet osob bydlících v jeho nemovitosti.

Tento poplatek hradí vlastníci nemovitostí připojený na vodovodní a kanalizační řád obce nebo přečerpávající odpadní vody do kanalizační sítě.

Výše poplatku vodného: 79,31,- Kč/m3 (spotřebované vody).
Výše poplatku stočného: 52,64,- Kč/m3 (spotřebované vody nebo paušálně podle vyhlášky).
Výše poplatku paušál stočného os/rok: 1 895,- Kč (dle směrných čísel 36m3/osoba/rok)

1.1.2024 - 31.12.2024 Základ daně DPH 12% Celkem vč. DPH
vodné (Kč/m3) 70,81 Kč 8,50 Kč 79,31 Kč
stočné (Kč/m3) 47 Kč 5,64 Kč 52,64 Kč
paušál os./rok 1 692,- Kč 203 Kč 1 895 Kč

Data splatnosti

Vodné, stočné a paušál: Data splatnosti podle vystavené fakturace.

Způsob platby

 • Převodem na účet obce Čakovičky, číslo účtu: 490495359/0800, variabilní symbol: číslo faktury.
 • V hotovosti na pokladně obecního úřadu v úřední hodiny.

Poplatek za odvoz a likvidaci komunálního odpadu

Obecně závaznou vyhláškou č.12-2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Poplatníkem poplatku je každá fyzická osoba, která má na území obce Čakovičky trvalý pobyt, i když se v místě trvalého pobytu fyzicky nezdržuje. Poplatková povinnost začíná od 1. dne v měsíci, ve kterém došlo k přihlášení nebo narození.

 • 950,- Kč ročně za každou trvale hlášenou osobu (celkem za nemovitost či byt, ve kterém není trvale hlášena žádná osoba)
 • Odvoz komunálního odpadu zajišťuje firma FCC a. s.

Data splatnosti

Do 31.ledna.

Způsob platby

 • Převodem na účet obce Čakovičky, číslo účtu: 490495359/0800, variabilní symbol: 1340 + č.p. (např. 134050 pro číslo popisné 50, pro snadnější identifikaci platby uveďte do zprávy pro příjemce své jméno a příjmení).
 • V hotovosti na pokladně obecního úřadu v úřední hodiny.

Poplatek ze psů

Poplatek za psy se platí (na základě zákona 565/1990 Sb. §2) za psy starší 3 měsíce. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.
Dle vyhlášky OZV_10_2023_o poplatků ze psů.

 • První pes: 200,- Kč
 • Každý další pes: 400,- Kč
 • Za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let, 200,-Kč
 • Každý další pes téhož držitele, starší 65 let, 300,-Kč

Data splatnosti

Do 31.ledna.

Způsob platby

 • Převodem na účet obce Čakovičky, číslo účtu: 490495359/0800, variabilní symbol: 1341 + č.p. (např. 134150 pro číslo popisné 50, pro snadnější identifikaci platby uveďte do zprávy pro příjemce své jméno a příjmení).
 • V hotovosti na pokladně obecního úřadu v úřední hodiny.

Biologický odpad

Společnost FCC a.s. nabízí občanům naší obce plošný nádobový svoz bioodpadu. Nádoba o objemu 240 litrů bude zájemcům o tuto službu bezplatně zapůjčená (po dobu trvání smluvního vztahu). Nádoba má na obou bočních stěnách větrací otvory, které umožňují přístup vzduchu, redukci plynů a následného zápachu. Svoz probíhá od dubna do konce listopadu, vždy ve stejný, předem stanovený den, 1 x za 14 dní.

Cena za 120l nádobu: 830,- Kč
Cena za 240l nádoba: 1 245,-Kč

Způsob platby

 • Převodem na účet obce Čakovičky, číslo účtu: 490495359/0800, variabilní symbol: 3722 + č.p. (např. 372250 pro číslo popisné 50, pro snadnější identifikaci platby uveďte do zprávy pro příjemce své jméno a příjmení).
 • V hotovosti na pokladně obecního úřadu v úřední hodiny.

Údaje potřebné k uzavření smlouvy

 • Jméno, příjmení
 • Adresa trvalého bydliště
 • Adresa stanoviště nádoby
 • Objem nádoby

» Objednávka služeb svozu biologického odpadu

Místní poplatky za užívání veřejného prostranství

» dle vyhlášky 11-2023 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství