Krizové řízení

Krizové řízení je nedílnou součástí řízení státu, organizace či jiné instituce. Jeho cílem je předcházet vzniku možných kritických situací, zajistit všeobecnou přípravu na zvládnutí potenciálně možných kritických situací, zajistit jejich zvládnutí v rámci vlastní působnosti orgánu krizového řízení a úkolů uložených vyššími orgány krizového řízení, nastartovat obnovu a další rozvoj. Aktuálně a v širších souvislostech je krizové řízení chápáno jako nástroj pro zajištění trvale udržitelného rozvoje společnosti, organizace území a státu.

Pro obecní úřad to v praxi znamená, že organizuje přípravu obce na mimořádné události, podílí se na provádění záchranných a likvidačních prací a zajišťuje ochranu obyvatelstva (zejména varování, evakuaci a ukrytí osob před hrozícím nebezpečím) a podílí se na zajištění nouzového přežití obyvatel obce.

Krizové kontakty:

Pevná linka:  +420 315 682 286
Mobilní: +420 725 021 825
Oficiální email: obec@cakovicky.cz

Zkouška sirén

V souladu se zabezpečením úkolů stanovených zákonem o integrovaném záchranném systému a vyhlášky Ministerstva vnitra k přípravě a provádění úkolů bude provozuschopnost jednotného systému varování a vyrozumění ověřována každou první středu v měsíci ve 12:00. Zkouška bude prováděna aktivací dálkově ovladatelných koncových prvků varování zkušebním tónem (nepřerušovaný tón v trvání 140 sekund, u elektronických sirén a bezdrátových hlásičů včetně hlasové informace).

Další užitečné informace

» Krizový portál Středočeského kraje
» Hasičský záchraný sbor ČR