Důvod a způsob založení

2. Důvod a způsob založení


Důvod a způsob založení povinného subjektu jsou dány zákonem č. 128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení), ve kterém jsou stanoveny podmínky pro činnost obce i obecního úřadu.

Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen katastrálními hranicemi obce.

Obec je veřejnoprávní korporací, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Obec spravuje svoje záležitosti samostatně /tzv. samostatná působnost – Hlava II., § 35 zákona č. 128/2000 Sb./

Obec má svůj majetek a finanční zdroje a hospodaří s nimi samostatně podle podmínek stanovených zvláštním zákonem. Obec hospodaří podle sestaveného rozpočtu.

Obec vykonává v rozsahu stanoveném zvláštními zákony státní správu /tzv. přenesenou působnost – Hlava III., § 61 zákona č. 128/2000 Sb./