Příjem žádostí a dalších podání

10. Příjem žádostí a dalších podání


Příjem žádostí, stížností, podnětů apod., je v podatelně nebo u starosty na obecním úřadě v úředních hodinách.

Příjem je rovněž realizován pomocí elektronické pošty na adresy: obec@cakovicky.cz
(Tato elektronická adresa je určena pro příjem zpráv doručovaných Obecnímu úřadu Čakovičky, kromě zasílání oznámení podle nařízení vlády č. 495/2004 Sb.)

 

Na ústní žádost poskytne obecní úřad v jednoduchých záležitostech ústní informaci. Ústně podaná žádost však nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo ji žadatel nepovažuje za dostačující, je třeba podat žádost písemně (Žádost o poskytnutí informace).

písemné žádosti musí být jednoznačně zřejmé:
     a) komu je určena
     b) kdo ji podává
(Fyzická osoba uvede jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo a adresu.)
Písemná žádost
    a) musí být srozumitelná
    b) musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována
    c) nesmí být formulována příliš obecně

 

Všechny žádosti a jiná podání by měla být v písemné formě opatřena vlastnoručním podpisem, a pokud nejsou podána osobně, nebo druhou osobou na obecním úřadě, je možné tyto zaslat poštou na adresu obecního úřadu.

Termíny pro vyřízení:

  • úplné žádosti - obecní úřad poskytne žádanou informaci do 30 dnů,
  • je-li žádost neúplná, obecní úřad vyzve do 15 dnů žadatele o doplnění žádosti, toto musí žadatel provést do 30 dnů. Pokud tak neučiní, obecní úřad vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  • v případě, že se požadované informace nevztahují k působnosti obecního úřadu, žádost se odloží a tato skutečnost se sdělí do 15 dnů žadateli.

 Rozhodnutí ve správním řízení obec vydá:

  1. jestliže občan na výzvu obecního úřadu svoji žádost nedoplnil nebo neupřesnil
  2. jestliže obecní úřad žádosti buď zčásti, nebo zcela nevyhoví

Rozhodnutí vydá obecní úřad ve lhůtě pro vyřízení žádosti a doručuje se do vlastních rukou žadatele.