Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.


 Za rok 2014:

1. Počet podaných žádostí o informace
 
  • byla podána písemně jedna žádost na samostatně formulovaný dotaz
 
  • ústní jsou průběžně poskytovány
2. Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti
 
  • nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti
3. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí
 
  • nebylo podáno odvolání
4. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci
  přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení.
 
  • nebyl žádný rozsudek ani nebyly vynaloženy náklady ve smyslu tohoto ustanovení
5. Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence.
 
  • nebyly poskytnuty výhradní licence 
6. Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení.
 
  • nebyla podána žádná stížnost 
7. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona
 
  • další informace nejsou