Dopis starosty obce Čakovičky

Vážení spoluobčané,

myslím si, že po poněkud hektickém období, kdy jsem jako nově zvolený starosta obce Čakovičky přebíral úřad a byl nucen obstarat neodkladné  záležitosti obce, je čas, abych Vás informoval o aktuálním dění v obci Čakovičky.

Přistoupil jsem na výkon funkce tzv. uvolněného starosty obce, neboť jsem přesvědčen, že je zapotřebí, aby vedení obce v dnešní překotné době mělo možnost soustředit se pouze na svůj hlavní úkol, kterým je právě správa veřejných věcí v rámci území obce a její působnosti. Pro Vaši informaci tzv. “ uvolněný starosta obce “ oproti “ neuvolněnému “ vykonává svoji činnost jako své hlavní povolání.

Nejdůležitějšími tématy pro obec ( vedle dalších ) nyní jsou :  jednak vypracování pasportu místních komunikací a v současnosti smluvní zajištění dodávek pitné vody do obce.

Pasport místních komunikací je pro obec významný dokument, jedná se  o základní evidenci  komunikací a jejich zařazení ( např. komunikace plochy, komunikace liniové cesty, chodníky, dopravní značení apod.)  , kterou vedou jejich správci, v tomto případě obec. Od tohoto základního dokumentu se následně odvíjí realizace např. stavebních a jiných úprav takto spravovaných ploch a další navazující úkony vedoucí k účelnému a rozumnému uspořádání území obce. Tento dokument v obci Čakovičky chybí. Z tohoto důvodu obec Čakovičky zadala zpracování tohoto pasportu odbornému zpracovateli a bude dokončen v letošním roce. Navazovat bude úprava dopravního značení v obci.

Snad ještě zásadnější záležitostí pro řádné fungování obce je smluvní zajištění dodávek pitné vody do obce Čakovičky prostřednictvím veřejného vodovodu. Vodovodní řad v obci Čakovičky byl vybudován v roce 2010, tedy v době, kdy bylo vykazováno 325 trvale žijících obyvatel v obci. Vodovod byl ovšem budován tak, aby kapacitně stačil zásobovat pitnou vodou výhledově 750 trvale žijících obyvatel. V těchto intencích se také demografický rozvoj obce i s přihlédnutím  k výstavbě nových domů v obci vyvíjí. Někteří spoluobčané dodávky pitné vody z vodovodního řadu využívají jako zdroj jediný, někteří podpůrně využívají vodu čerpanou z vlastních studní.

Koncem března 2018 obdržela obec Čakovičky jako vlastník vodovodního řadu v obci a současně odběratel pitné vody od Středočeských vodáren a.s. Kladno výpověď stávající smlouvy ze dne 25.1.2013, která byla uzavřena na dobu neurčitou. Jako důvod výpovědi

Středočeské vodárny a.s. Kladno uvedly pouze tolik, “ že tato společnost nemá zájem na plnění ze smlouvy na dodávku a prodej vody z veřejného vodovodu “. Důvodem tedy v žádném případě není  neplnění smluvních závazků ze strany obce, když tyto své smluvní povinnosti obec vždy, plynule a řádně plnila. O opětovném a pevném smluvním zakotvení postavení obce začal jednat již předcházející starosta obce, pan Ing. Jiří Studnička v květnu roku 2018. Navázala osobní jednání mým prostřednictvím koncem března a v dubnu letošního roku.

Zásadní problém, proč obec Čakovičky zatím uzavřenou smlouvu nemá je ten, že písemný návrh smlouvy o dodávkách vody předložený protistranou obci, obsahuje pevné limity, kdy zejména pokud jde o limit ročního množství odebrané pitné vody je v podstatě zafixováním množství odebrané vody za rok 2018 bez ohledu na předem známý demografický vývoj v obci a novou výstavbu na jejím území a na fakt, že zatím nikoliv všichni spoluobčané odebírají vodu z řadu výlučně. Jakékoliv překročení takto stanovených limitů ( včetně překročení stanovených vteřinových litrů )  by bylo  sankcionováno uplatněním smluvních pokut, které jsou vyjádřeny v řádu stovek tisíců Kč, třeba i opakovaně.

Pokud by obec smlouvu o takovém obsahu podepsala, jednalo by se z pochopitelných důvodů o smlouvu, která by mohla vést ke zbytečným, opakujícím se a nikoliv malým výdajům obce, bez přímé možnosti obce splnění maximálních odběrů  ovlivnit. Byť je protistranou předkládán obecně známý argument, že  vody ubývá, nechce vedení obce nechat tuto neblahou situaci dopadnout pouze na obec Čakovičky. I když jsou očekávána složitá další jednání, věřím, že se podaří oboustranně rozumné řešení vyjednat a posléze takovou smlouvu podepsat.

Pokud jde o další informace, zmíním že byla dokončena rekonstrukce ulice Lipová a budou navazovat další stavební práce tohoto charakteru, např. oprava komunikace v ulici Polní u mateřské školy.

Dojde rovněž k revitalizaci vodní nádrže v obci a v této souvislosti obec žádá Ministerstvo zemědělství ČR o poskytnutí dotace pro tento účel. Podle dostupných informací  lze důvodně předpokládat, že dotace poskytnuta bude.

Ze stavebních akcí bych chtěl ještě připomenout, že je jednáno s developerskou společností o výstavbě nových domů v obci a v současné době je již jednáno o konečném znění smlouvy.

Rovněž je vypracováván nový projekt na uspořádání veřejného prostranství před restaurací U Švejka a společně s ním, bude dořešena problematika autobusové zastávky v obci v tomto prostoru, včetně jeho dopravního uspořádání.

Všichni si již mohli povšimnout, že vedle budovy obecního úřadu na obecním pozemku probíhají  stavební práce k dobudování parkoviště pro návštěvy obecního úřadu a přilehlé mateřské školy do doby, než bude možno situaci s parkováním v této lokalitě upravit jinak.

Přirozeným důsledkem demografického vývoje obce Čakovičky je narůstající potřeba uspokojení požadavku na umístění dětí z obce jednak v mateřské škole a jednak ve škole základní. Uspokojení těchto potřeb občanů je další významnou prioritou a nakonec povinností obce . Vedení obce proto již s časovým předstihem, po obeznámení se se zkušenostmi obcí sousedních, podniká jednání o zajištění potřebných kapacit v tomto ohledu. Jednou z možností je uzavření smlouvy o školském spádovém obvodu s obcí Kojetice, o čemž bylo již jednáno. Vedení obce hodlá zjistit veškeré dostupné možnosti a následně rozhodne o řešení pro občany obce nejlépe možném.

Vážení spoluobčané,

témat, se kterými je obecní úřad konfrontován a potažmo  já, jako starosta obce, je daleko více a jsem rozhodnut Vás o dění v obci dále informovat tak, abych předešel případnému nepochopení postupu obce v té, které věci, kterému předchází mnohdy zbytečná dezinformace. Dovoluji si poděkovat za Vaši podporu současnou a věřím, že i budoucí.

Bez takového pocitu se totiž nedobře pracuje.

Miloš Buriánek

starosta obce Čakovičky

 


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.