Rozhodnutí – Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. – Styrotrade,a.s.

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy I ( dále jen „příslušný úřad“ nebo „MŽP OVSS I“) jako správní orgán podle § 21 písm. c) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon EIA“) na základě informací uvedených v oznámení záměru, písemných vyjádření dotčených územních samosprávných celků, dotčených správních úřadů, a na základě zjišťovacího řízení provedeného v souladu s § 7 zákona EIA a podle zásad uvedených v příloze č.2 k zákonu EIA rozhodlo podle ust. 7 odst. 6 citovaného zákona, že záměr „Výroba XPS desek“

ROZHODNUTÍ - ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

vyvěšeno: 27.03.2023